Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy mykologického klubu Plzeň

A) Poslání kroužku
Mykologický klub Plzeň je dobrovolné sdružení zájemců o hlubší poznání vyšších hub – makromycetů. Smyslem jeho práce je a) v maximální možné míře umožnit členům poznávání vyšších hub; b) popularizovat znalost vyšších hub v široké veřejnosti regionu; c) soustavnější mykofloristický výzkum Plzně a okolí. K dosažení těchto cílů kroužek spolupracuje s příslušnými místními institucemi, mykology v regionu a zejména také s ČSMS a ČSVSM.

B) Jméno a sídlo kroužku
Jméno klubu je: Mykologický klub Plzeň. Klub pracuje při Centru biologie, geověd a envirogogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

C) Členství v klubu
Členem klubu se může stát každý občan České republiky ev. cizinec, mající souhlas k trvalému pobytu v České republice, starší 15 let. Děti a mládež do 15 let mají přístup na akce klubu jen v doprovodu dospělé osoby. Členství se nabývá prostým přihlášením pověřenému členu výboru.

Člen klubu má právo předkládat výboru nebo členské schůzi klubu jakékoli návrhy týkající se činnosti klubu. Má právo volit a být volen do orgánů klubu. Jím donesené houby jsou v houbařské poradně určovány přednostně.

Povinností člena klubu je podle možností účastnit se akcí klubu a platit členský příspěvek ve schválené výši. Pokud je v klubu více členů z jedné domácnosti platí jen jeden členský příspěvek. Pokud je člen klubu zároveň také členem jiného mykologického klubu v regionu, může platit členský příspěvek dobrovolně.

 Členství v klubu zaniká: a) automaticky pokud se člen jeden rok neúčastní žádné akce klubu ani nezaplatí členský příspěvek; b) oznámením člena výboru klubu o tom, že členství ukončuje; c) úmrtím; d) pravomocným odsouzením člena za úmyslný trestný čin na dobu víc jak půl roku; e) pokud je člen odsouzen na dobu nižší než uvedeno nebo rozeštvává klub ev. mu na veřejnosti jinak zjednává špatnou pověst může výbor navrhnout čenské schůzi jeho vyloučení; takovou záležitost rozhodne členská schůze prostou většinou přítomných. Člen může také své členství na určitou dobu přerušit; o tom informuje výbor klubu.

 

D) Orgány klubu
a) Výroční členská schůze klubu. Svolává se vždy za dva nebo tři roky ( podle rozhodnutí této schůze). Tato schůze vyslechne zprávu odstupujícího výboru o činnosti klubu za uplynulé období, zprávu revizní komise ( s návrhem na udělení nebo neudělení absolutoria odstupujícímu výboru ), v tajných volbách zvolí výbor, revizní komisi a náhradníky těchto orgánů a určí délku jejich volebního období. Rozhodne také o výši ročního členského příspěvku na následující období. Na výroční členskou schůzi musí být každý člen řádně písemně pozván ( stačí ovšem i mailová pozvánka ). Mimořádná výroční schůze klubu se svolává pokud by i při nasazení náhradníků počet členů výboru klesl pod polovinu schváleného počtu nebo z jiných skutečně vážných důvodů.
b) Členské schůze klubu se kromě prázdninových měsíců a prosince – února konají jednou měsíčně. Program je určen plánem klubu na běžný rok, který zpracovává výbor a který je každému členu každoročně písemně předáván. Na každé schůzi je vždy zařazována informace o právě probíhajících mykologických akcích a určování donesených hub. Pokud členská schůze o některých otázkách rozhoduje hlasováním, hlasuje se veřejně a v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
c) Výbor klubu řídí celkově práci klubu. Počet členů určuje výroční členská schůze – musí však být vždy lichý. Výbor je schopen usnášení pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud je nutné hlasování, rozhoduje nadpoloviční většina hlasů a při jejich rovnosti hlas předsedy. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, organizačního referenta, pokladníka a případně další funkcionáře. Schůze jsou svolávány podle potřeby – jinak každý plní úkoly uložené mu zastávanou funkcí a plánem práce klubu. Výbor může určitými úkoly pověřit také jiné členy klubu.
d) Revizní komise. Je volena výroční členskou schůzí, která také stanoví počet jejích členů – musí však být lichý. Komise minimálně jednou za rok kontroluje hospodaření klubu. Komise ze svého středu volí předsedu. Komise je schopna usnášení pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy komise. Předseda komise má právo kdykoli žádat o svolání výboru klubu k projednání případných nesrovnalostí v hospodaření klubu. O výsledku takové schůze musí být informována nejbližší členská schůze klubu.

E) Závěrečná ustanovení
K případnému zániku klubu může dojít pokud by počet jeho členů klesl pod 7 nebo pokud o tom dvoutřetinovou většinou rozhodne členská schůze klubu. Majetek klubu se v tom případě proporcionálně rozdělí mezi všechny zbývající členy klubu.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí kroužku 28. dubna 2008 a pozměněny ( jen úprava neomezené délky možného přerušení členství v klubu ) členskou schůzí klubu v září 2011 a výroční členskou schůzí klubu 25.3.2013. K další změně stanov ( změna názvu z kroužku na klub ) došlo po schválení členskou schůzí 23.10. 2017

Toto znění stanov tedy platí od 23. října 2017

 

Orgány klubu

           výbor:

  • předseda              Zdeněk Hájek              
  • místopředseda      Milan Voráček
  • pokladník              Petr Černý
  • člen výboru           Marek Kozák
  • členka výboru        Jitka Vernerová

 

       revizní komise

  •  předseda          Jana Bencová
  • členka komise    Kateřina Hanzlíková
  • členka komise    Mirka Konopová